Shu Ha Ri

När man tränar kampkonst måste man känna till att det inte finns några genvägar att lära sig. En grundläggande bas måste först etableras. Form måste först skapas innan den kan brytas och läggas åt sidan. För att fullt ut uppskatta alla konstformer, och komma åt den inneboende kärnan och meningen, måste man genomgå tre steg av transformation som på Japanska benämns Shu-Ha-Ri, vilket är grundläggande för all utveckling. Som elev kan man bara se vad ens kapacitet tillåter en at se.

När vi börjar träna får vi lära oss form eller vad många andra kampkonster kallar kata, 型 eller 形, vilket litterärt översatt betyder just form. I Bujinkan pratar vi oftast rätt och slätt om detta som tekniker. Det är noga koreograferade rörelser i en sekvens, som antingen representerar olika scenarier eller är en grupp av rörelser i sekvens för att tränas själv eller i med en träningspartner. Det tränas för komma ihåg hur rörelser skall utföras och optimeras, vilka principer man skall förstå och hur dessa kombineras.

Soke understryker att “känsla” är den viktigaste delen av budo. För att förstå detta på djupet, måste vi vara ärliga mot oss själva och inte försumma kihon. Var kommer denna känsla från, att förstå de grundläggande principerna? Kihon visar vägen för kroppen, sinnet och själen. När dessa är enade, kan vi röra oss fritt utan avbrott och distraktion. Detta är när vi börjar få en känsla eller ett flöde på en högre nivå. Tekniken i utförandet av en grundläggande form, waza, är viktig för att överleva. Och vidare som Soke också understryker, så är “känsla för sig själv inte nog”. Soke och hans shihans i Japan tränade väldigt hårt under många år formerna, waza, från de nio skolorna som Bujinkan består av. Vad vi ser idag är ett resultat av deras övertygelse att förstå budons väg. Dom representerar Shin Gi Tai Ichi 心技体一 (hjärta, själ och kropp är ett) och Saino Kon Ki (förmåga, anda och kapacitet). Genom detta kan de föra vidare den inneboende naturen av vår art genom Shu Ha Ri.

Nedan har jag översatt en artikel ursprungligen av aikidokan Yukio Takamura shihan.

-Christian Appelt

En Traditionella Japanska metod för kunskapsöverföring

“Shu-ha-ri” betyder bokstavligen omfamna formen, frångå formen, överge formen. Att ägna sig åt någon form av klassisk Japansk kampkonst, följs nästan alltid av denna läroprocess. Detta unika sätt att lära, har funnits i århundraden i Japan, och har varit avgörande för överlevnaden av många äldre kunskapstraditioner. Dessa inkluderar aktiviteter som kampkonst, blomsterarrangemang, keramik, teater, poesi, måleri, skulptur och vävning. På samma sätt som shu-ha-ri har varit framgångsrikt in i modern tid, så möts det av nya sätt att undervisa och lära som påverkar denna Japanska tradition av kunskapsöverföring. Om traditionella Japanska konstformer och system framgångsrikt skall föras vidare till nästa generation av utövare, så är det upp till lärare (sensei) av idag och deras visdom i att möta inneboende styrkor och fallgropar i shu-ha-ri. I denna text kommer jag fokusera på den unika tillämpningen av shu-ha-ri  i den vördade kamformen av Takamura ha Shindo Yosihin ryu jujutsu.

Shoden – Första nivån av träning
Shu – att omfamna formen eller kata

Katan eller formen är kärnan i lärandet av alla traditionella Japanska kunskapstraditioner. Det är den mest synliga representationen av traditionens kunskap förpackad i en till synes enkel samling av förflyttningar och koncept. Eftersom katan är så tillgänglig, misstas den ofta att vara den vikigaste aspekten i att avgöra en elevs förmåga eller utveckling. I och för sig, rätt undervisad, innehåller katan i sin ura-form en gömd nivå av information, men detta ligger under ytan omote av vad som kan ses genom ren observation. Utan att fullt ut hänge sig åt att bemästra omote av katan eller formen, är eleven dömd att för evigt förbli en nybörjare som aldrig kommer vidare mot den fulla kunskapen av vad som gömmer sig under ytan. För att uppleva shu och omfamna katan eller formen, måste eleven först avsäga sig sitt ego inför en till synes slumpmässig serie av repitioner och övningar. Ofta är denna första nivå tekniker eller shoden kata designade med avsikten att utmana elevens koncentration och hängivenhet att lära sig. I vissa mer stränga traditioner är dessa kata avsedda att skapa extra svårighet av övningen. Att komma förbi fysiskt svårighet i denna typ av kata, är första nivån av för eleven att mentalt fokusera endast på en uppgift. Allt eftersom eleven gör framsteg genom olika kata, uppstår möten med olika typer av stress och distraktioner. När dessa utmaningar växer och blir mer påtagliga, lär sig eleven att bearbeta information och stress på ett mer effektivt sätt. Med tid blir olika nevro-muskulära processer intuitivt programmerade, på ett sådant sätt att det blir omedvetet för eleven. När denna nivå på kata har absorberats och kan utföras tillfredställande, så har eleven uppnått första nivån i sin träning. Fler mer avancerade kata eller former presenteras vidare genom fortsatt träning och innehåller mer större och andra utmaningar. Den mentala modellen är nu på plats. Den mest grundläggande anledningen för kata eller formträning har etablerats.

Fallgroparna att lära ut på shoden-nivå

På denna nivå, är det möjligt för alla att lära sig själv. Det är …

Chuden – Intermedial nivå av träning
Shu – på nivån chuden

På nivån chuden innehåller katan eller formen ny delar. …

Ha – at frångå katan eller formen

I det traditionella konceptet av shu-ha-ri, är ha första ledtråden för ett tillåtet uttryck av kreativitet. …

Ha – på nivån för chuden

När eleven väl upptäcker gränserna för sin träning inom katan eller formen, så kommer man hitta möjligheter att lära sig oändligt. …

Fallgroparna att lära ut på nivån chuden

Strikt efterlevnad av koncepten för en specifik tradition är nödvändig. Att frångå centrala koncept och principer som definierar skolan eller traditionen, kommer avleda eleven eller den tränande på en väg som inte var tänkt av grundaren. Gränserna för formen måste efterföljas för att upprätthålla skolan eller traditionens identitet och focus. Att gå förbi gränserna för katan, formen eller tekniken på denna nivå, kan bli katastrofalt, och den tränandes potential omintetgjord. Läraren faller ofta i fällan att vara allt för ostrukturerad in sin undervisning på denna nivån i träningen. Läraren felbedömer elevens framsteg och för att ta hen bortom sin förmåga till förståelse. Elevens sinne och tekniska förmåga måste kontinuerligt utmanas på denna intermediära nivå av lärande, och en allt för ivrig elev kommer att försöka förflytta sig för långt, för fort. Detta måste undvikas, för att undergräva fortsatta framsteg och lärande.

Joden – den avancerade nivån av träning
Ri – att överge katan eller formen

En del utövare av moderna kampsystem avvisar kata, form och shu-ha-ri för att vara för begränsande och gammalmodigt. …

Ri – Vad är det?

Ri är svårt att förklara, eftersom det inte är något man lärs, utan något man uppnår. Det är ett tillstånd av utförande som infinner sig efter att shu och ha har internaliserats. …

Fallgropar att undervisa på och bortom nivån för joden

När en elev slutligen regelbundet uppnår insikten om ri, har hen huvudsakligen kommit till en punkt där läraren inte kan undervisa eleven att förbättra sin tekniska nivå. Processen av instruktioner och lärandet måste nu utvecklas. Relationen mellan läraren och eleven måste följas av att även läraren utvecklas. Vid denna punk är eleven styrd av traditionerna inom sin skola/system och löften i sin keppan (blodsed) för att kontrollera sitt ego och känna igen detta, att utan sin lärare och skola skulle hen aldrig uppnått sin potential som elev. Hen måste erkänna att tack vare lärarens och lärarens lärares hängivenhet att undervisa. …

Slutsats – vitt, blir svart, och vitt igen

Det är kallet hos varje sammanslutnings (kai) medlem att erkänna riktningen och regelbundet se sig själv i spegeln, kamidana:ns spegel, som reflekterar den oförställda sanningen. Att ödmjukt fråga ljuset om vägledning i att se sitt egets hjärtas motivation med ett kritiskt öga, att granska den lilla rösten som föregår fåfänga och rationalisering. Endast genom att uttrycka sanningen kan processen av shu-ha-ri framgångsrikt omge eleven och läraren, i att på ett ansvarsfullt sätt förmedla kunskap och visdom vidare från sammanslutningens föregångare.

– av aikidoka Yukio Takamura shihan, redigerad av Nanette Okura,
översatt av Christian Appelt