History of Gyokko Ryu Kosshijutsu

Posted on

Gyokko Ryu is a famous school of Kosshi-jutsu (called “Shito-jutsu” in older times) and is also known as Gyokko Ryu Ninpo – which was the source of Haku-un Ryu Ninpo from Iga. Gyokko Ryu is also the oldest school of Kosshi-jutsu and is the source of almost all Ninpo Taijutsu. Takamatsu Sensei taught that Koto […]